مانيتور علایم حياتی

مانیتورینگ علایم حیاتی چیست؟

دستگاه مانیتور علایم حیاتی جهت نمایش سیگنالهای حیاتی بیمار در بخشهای مراقبتهای ویژه ICU,NICU(و
(CCU ،اورژانس و اتاقهای عمل بهعنوان یکی از تجهیزات ضروری و لازم بهکار میرود. این دستگاه برای نمایش
علائم حیاتی بیمار بهطور مستمر بهکار میرود و اطلاعات مربوط به علائم حیاتی بیمار را جمعآوری کرده و آنها را
بر روی صفحه نمایش ظاهر میسازد و درشرایط نامطلوب بیمار هشدارهای لازم را به تیم پزشکی میدهد.

اجزاء تشکیل دهنده سیستم مونیتورینگ

0 -صفحـه نمـایـش: بستـه بـه نـوع سیستـم بـایـد قابلیت نمایش اطلاعات مورد نیاز جهت نمایش را دارا باشد.
امروزه اکثر سازندگان سعی می کنند تا سیستمهایی با صفحه نمایش لمسی را ارائه دهند )جهت آسانی کارکرد و
کوچک تر شدن دستگاه.(
۲-صـفـحه کليد یا سلکتورهای مناسب: باید بـتــوان بـا سـرعـت و سـهـولـت مـنـاسـبـی تـنـظـیـمـات گوناگون
سیستم را انجام داد.
0 -ماژولهای مختلف: با توجه به نوع و کاربرد دسـتـگــاه سـیـستـم از مـاژولهـای گـونـاگـونـی بهـره میبرد که
برخی از آنها عبارتند از:
– ماژول ECG :همانند یک سیستم ECG است با ایـن تفاوت که عموما فقط 0 لید از 0۲ لید قلبی را نمایش
میدهد.

– ماژول کنترل دما: به طور پیوسته دمای بدن بیمار را نمایش میدهد .
– ماژول SPO۲ :قابلیت های آن دقیقا مثل یک پالس اکسی متر است

مــاژول کـنـتــرل فـشــار: از یــک فـشــارسـنـج اتــومـاتیـک بـرای سنجـش منظـم فشـار خـون بیمـار
استفاده می کند

هدف اصلی استفاده از مانیتور علایم حیاتی چیست؟

مانیتور علایم حیاتی برای نظارت، نمایش، بازنگری، ذخیره، آلارم چندگانه پارامترهای فیزیولوژیکی از جملهECG ،
آنالیز قطعهST ، آنالیز آریتمی، ضربان قلب(HR ،( سرعت تنفس(RR ،( دمای بدن(Temp ،( درصد اشباع
اکسیژن(SpO2 ،( سرعت ضربان(PR ،( فشار خون غیر تهاجمی(NIBP ،( فشار خون تهاجمی(IBP ،( دی اکسید
کربن (CO2( و گاز بیهوشی (AG( بهکار میرود.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart