خرید لوازم آرایشی و پزشکی

هزینه خرید + 100 هزار تومان 20 هزار تومان
(هزینه خدمات، ایاب و ذهاب، ارسال )

گرفتن نوبت

100 هزار تومان 20 هزار تومان
(هزینه خدمات، ایاب وذهاب)

گرفتن نتایج آزمایش

100 هزار تومان 20 هزار تومان
(هزینه خدمات، ایاب وذهاب، ارسال)

همراه بیمار

ساعتی 10 هزار تومان 6 هزار تومان
(حداقل 50 هزار تومان 20 هزار تومان)

پیگیری بیمه های درمانی

100 هزار تومان 20 هزار تومان
(هزینه خدمات، ایاب وذهاب، ارسال)

پیگیری پرونده های پزشکی

100 هزار تومان 20 هزار تومان
(هزینه خدمات، ایاب وذهاب، ارسال)